Decomax Aceton 5L

Decomax Aceton 5L

RoslagensExpress/Org.nr 556730-6302

  • 327 kr
    Enhetspris per 
Moms ingår.


Beskrivning

Löser fett, harts och olja. Till rengöring och fläckborttagning. Mycket brandfarligt. Densitet 0.79
Obs kan skada vissa färg och plastytor

Fara

Mycket brandfarlig vätska och anga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir däsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge tor hud eller hudsprickor.

Förvaras oätkomligt för barn.

Far inte utsättas for gnistor/Öppen laga/heta ytor. - Rökning förbjuden.

Vidtag ätgärder mot statisk elektricitet.

VID KONTAKT MED GONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta Ur eventuella  kontaklinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innejålket/ behållaren lämnas til insamlingsställen för farligt avfall.

Innehåller: Aceton

EG-nummer 200-662-2


Säkerhetsanvisningar

Signalord

Fara

Faroangivelser (H-fraser)

(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Säkerhetsanvisningar (P-fraser)

(P103) Läs etiketten före användning.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

Kompletterande faroinformation (EUH-fraser)

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Säkerhetsdatablad


Vi rekommenderar även